Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej „dpsgrodziczno.pl” 

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie i dpsgrodziczno.pl.
Data publikacji strony internetowej: 17.06.2024r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.06.2024r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów. Umieszczone zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.
Oświadczenie sporządzono do strony BIP dnia: 21.02.2021r.
Oświadczenie do strony www.dpsgrodziczno.pl  z dnia 21.02.2021r. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W każdej z przeglądarek działa pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Przybylska, biuro@dpsgrodziczno.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 472 91 14 lub 728 459 495. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Budynek oraz wejście do budynku bez barier architektonicznych (podjazd zewnętrzny, poręcze w łazienkach i toaletach, alarm przyłóżkowy dla mieszkańców) – przystosowany do osób z niepełnosprawnością. Winda na wszystkie poziomy budynku. Dostęp do ogrodu, ścieżki spacerowe bez barier architektonicznych.