O nas

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie został utworzony Zarządzeniem Nr 90/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 15.10.1993 r.

Jest jednostką organizacyjną Powiatu Nowomiejskiego i działa na podstawie Statutu DPS powołanego uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2006 r. oraz regulaminu organizacyjnego.

Placówka od 2007 roku posiada decyzję zezwalającą na prowadzenie Domu dla osób w podeszłym wieku na czas nieokreślony - spełniając w pełni standardy zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej. Liczba miejsc statutowych - 54.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012 r. poz. 964) w przeliczeniu na pełne etaty przypadające na jednego mieszkańca, dom spełnia normy standardowe nałożone Ustawą o pomocy społecznej dla tego typu domu - nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca.
Pracownicy spełniają wymogi kwalifikacyjne.

Dom świadczy usługi:


I. BYTOWE:


W zakresie usług bytowych Dom spełnia standardy zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej, zapewnia miłe, przyjazne mieszkanie, a także wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami uwzględniając gusta mieszkańców. Istnieje możliwość wyboru zestawu posiłku obiadowego, przestrzegana jest zasada żywienia dietetycznego. Najczęściej stosowanymi dietami są: cukrzycowa, lekkostrawna, wątrobowa itp.
Dom zapewnia również, w miarę potrzeb mieszkańców, odzież, środki czystości, obuwie i inne przedmioty do higieny osobistej.

II. OPIEKUŃCZE:


Dom świadczy usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację oraz kontakty z otoczeniem. Zapewnia również całkowitą całodobową pomoc w czynnościach życia codziennego i wsparcie psychiczne.

Naszym celem jest wszechstronna i indywidualna pomoc mieszkańcom przy zachowaniu samodzielności, umożliwieniu rozwoju osobowości, utrzymaniu kontaktu z rodziną oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.

Podstawowym celem Domu jest aktywizacja i stymulacja indywidualnego rozwoju podopiecznych, pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego związanych z samoobsługą, higieną osobistą, organizacją czasu wolnego mieszkańcom poprzez różnorodne formy, metody rehabilitacji i terapii, zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi możliwościami psycho - fizycznymi podopiecznych.

Podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej mieszkańców odbywa się poprzez rehabilitację ruchową, rehabilitację leczniczą, terapię zajęciową w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. Usprawnianie osób starszych przede wszystkim uwzględnia ich hierarchię potrzeb, koncentrując się najpierw na podtrzymaniu i przywróceniu zdolności do wykonywania podstawowych, a następnie złożonych czynności dnia codziennego.

W zakresie aktywizowania mieszkańców nawiązywane i podtrzymywane są kontakty między współmieszkańcami, którzy wzajemnie świadczą pomoc w pielęgnacji oraz utrzymaniu porządku w pokojach.

Organizowane są także spotkania towarzyskie przy kawie, jak również stwarza się możliwość wykonywania prac użytecznych na rzecz Domu.

Mieszkańcy na co dzień korzystają z pomocy pracownika socjalnego, którego ważnym celem zawodowym jest nie tylko wzmacnianie zdolności osób do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, ale również szeroko rozumiane poradnictwo, polegające na udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.

Dom prowadzi działania w zakresie zapobiegania patologiom i sytuacjom społecznie nieakceptowanym. Wszelkie konflikty rozwiązywane są indywidualnie z mieszkańcem oraz w miarę potrzeby na spotkaniach zespołu opiekuńczo - terapeutycznego.

Mieszkańcy mają możliwość nieograniczonych wyjść w celu spacerów, zakupów, odwiedzin u znajomych. Dłuższa nieobecność w Domu wiąże się z obowiązkiem złożenia pisemnego wniosku z określeniem czasu nieobecności i podaniem adresu.

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki - do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

W Domu działa zespół terapeutyczno - opiekuńczy mający za zadanie opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. Podopieczni są pod stałą opieką lekarza rodzinnego, a także mają stały dostęp do lekarzy specjalistów.

Mieszkaniec bezpośrednio, bądź przez Radę Mieszkańców ma możliwość współdecydowania o sprawach bytowych, formach zajęć kulturalnych i rekreacyjnych oraz w zakresie pozostałych usług świadczonych przez Dom.

III. WSPOMAGAJĄCE:


Usługi wspomagające w Domu Pomocy Społecznej polegają m.in. na:
 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej;
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców;
 • rehabilitacji;
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem;
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości;
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych;
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców.

Aktywizacja mieszkańców w naszym Domu jest jedną z ważniejszych zadań. Ma ona na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowania mieszkańców do aktywnego wykorzystania czasu wolnego.

Pracownicy Domu w swojej codziennej pracy przekonują, że aktywny tryb życia mieszkańców przedłuża życie, dodaje sił do walki z chorobą, poprawia samopoczucie.

Terapia zajęciowa jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu w każdym człowieku potencjału rozwojowego mającego źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Są to przede wszystkim działania naprawcze, które zaleca się jako jeden ze środków leczniczych, mających doprowadzić organizm do stanu wcześniejszego, a w przypadku zmian nieodwracalnych, wyrobienia funkcji zastępczych.

Aktywność poprzez terapię zajęciową zapewnia naszym podopiecznym utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej, pobudza zaradność, uczy współżycia w grupie, pobudza wiarę w sens życia, rozwija różnorodne zainteresowania, stymuluje procesy wyobraźni i twórczego działania.

Niezależnie od kontekstu instytucjonalnego, dom pomocy społecznej jest miejscem realizacji terapii zajęciowej poprzez:
Ergoterapię - czyli formę terapii wykorzystującą różne rodzaje pracy, która aktywizuje, zapobiega bezczynności, uczy współżycia w grupie oraz utrzymuje w sprawności fizycznej, uczy samodzielności i samowystarczalności.
 • Muzykoterapię - której podstawowym środkiem oddziaływania terapeutycznego jest muzyka. Umożliwia przeżycie i odreagowanie różnego rodzaju emocji i problemów. Dostarcza wielu przyjemnych przeżyć, pobudza do marzeń, poprawia samopoczucie oraz zapobiega apatii i nudzie. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w zabawach muzyczno-ruchowych, biorą udział w występach organizowanych przez dzieci z okolicznych szkół np. z okazji: Dnia Babci i Dziadka;
 • Biblioterapię, która ma charakter psychoedukacyjny - wspólne czytanie jest wyjściem do wymiany doświadczeń, daje nowe wzory do myślenia, przetwarzania i zachowania - osoby biorące udział w zajęciach mają możliwość doboru odpowiedniej dla siebie prasy, literatury, którą czytają w pokoju dziennego pobytu lub swoim.
 • Ludoterapię - terapia przez zabawę. Gry i zabawy mają na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej, rozwijanie orientacji, pomysłowości, uzupełnianie wiadomości oraz umiejętności podejmowania decyzji. Realizowana poprzez gry świetlicowe, zabawy manipulacyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne.
 • Silwoterapię - terapia poprzez kontakt z przyrodą. Mieszkańcy korzystają z organizowanych wycieczek do lasu, które zapewniają wypoczynek, odprężenie a przede wszystkim oderwanie od codzienności.
 • Socjoterapię, której zadaniem jest eliminowanie, łagodzenie negatywnych form i obyczajów panujących w danym środowisku społecznym. Sprzyja odreagowaniu napięć emocjonalnych w sposób kulturalny i adekwatny do danej sytuacji. Uczy takich umiejętności jak: mediacja, dialog, kultura wypowiedzi, nazywanie i rozpoznawanie emocji, współpracy, otwartości i wrażliwości.

Każda z proponowanych form terapii jest usprawnianiem za pomocą zajęć, czynności i pracy.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie mają możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju imprezach i spotkaniach kulturalno - oświatowych organizowanych przez inne Jednostki pomocy społecznej, m. in.:
 • "Dni Godności osób Niepełnosprawnych",
 • ABILIMPIADA,
 • Wystawa Twórczości i Rzemiosła Artystycznego Osób Niepełnosprawnych Powiatu Nowomiejskiego,
 • Gala Przedsiębiorczości i Kultury Powiatu Nowomiejskiego.

W zakresie potrzeb kulturalno - oświatowych organizowane są spotkania okolicznościowe między innymi: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, ¦więta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Organizowane są wyjazdy na grzybobrania, spotkania przy grillu, zabawy karnawałowe, andrzejkowe itp. Utrzymuje się kontakt ze społecznością lokalną.

Ponadto, każdy z mieszkańców ma prawo do:
 • podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących jego osoby, spraw osobistych i rodzinnych,
 • praktyk religijnych w duchu tolerancji i zrozumienia, zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
 • poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, przynależności, opieki, porządku, oparcia w pracowniku pierwszego kontaktu.

W Domu istnieją stosowne procedury regulujące zasady współżycia społecznego. Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do informacji o prawach i obowiązkach mieszkańca. Miła i profesjonalna pomoc zespołu terapeutyczno - opiekuńczego ma na celu stworzenie mieszkańcom domowej atmosfery oraz godnego i bezpiecznego życia.