Aktualności

2023  

Koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2023r.

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem nr 2/2023 Starosty Nowomiejskiego z dnia 23.01.2023r. miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca  w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w roku 2023 wynosi: 4 385,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych  00/100 ) - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.01.2023r. poz. 575.

2022 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie  w 2022r. otrzymał  z  Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  z przeznaczeniem na zakup środków  ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2  w wysokości 10 690 zł. Ze środków funduszu zakupiono: testy antygenowe, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, rękawiczki ochronne, maseczki ochronne, maseczki jednorazowe z ustnikiem do resuscytacji oraz resuscytator AMBU.

 

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie  w 2022r. otrzymał  z  Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  z przeznaczeniem na zakup środków  ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2  w wysokości 12 552 zł. Ze środków funduszu zakupiono: proszek piorąco-dezynfekujący, rękawiczki ochronne, mydło antybakteryjne, płyny do dezynfekcji rąk oraz buty ochronne jednorazowe.

2022 

Koszt utrzymania mieszkańca w 2022r.

Zgodnie z Obwieszczeniem nr 1/2022 Starosty Nowomiejskiego z dnia 18.01.2022r. miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca  w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w roku 2022 wynosi: 3 807,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset siedem złotych  00/100 ) - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.01.2022r. poz. 442.

2021 

Ogłoszenie

Zgodnie z Obwieszczeniem nr 3/2021 Starosty Nowomiejskiego z dnia 26.01.2021r. miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca  w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w roku 2021 wynosi: 3534,00 zł‚ (słownie: trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery złote  00/100 ) - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.01.2021r. poz. 451.

2021 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

   Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie  w 2021r. otrzymał  z  Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  z przeznaczeniem na zakup środków  ochrony osobistej w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2  w wysokości 29.144,00 zł. Ze środków funduszu zakupiono: płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki ochronne, rękawiczki ochronne nitrylowe oraz kombinezony ochronne.


Otrzymanie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie otrzymał‚ dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na gratyfikację osób zatrudnionych w dps, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 od Wojewody Warmińsko Mazurskiego w wysokości 16.449,00 zł‚.

Projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie realizuje  projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę ¿ycia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób nara¿onych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł
Okres realizacji projektu: 25 maja-31 grudnia 2020 r.


2021 

Podpisanie umowy z NFZ w Olsztynie o powierzenie grantu nr COVID.19.02.14.22

Powiat Nowomiejski, będący organem prowadzącym dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie dnia 15 czerwca 2021r. podpisał umowę z NFZ w Olsztynie o powierzenie grantu nr COVID.19.02.14.22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. DPS otrzymał kwotę 18 203,10 zł na realizację projektu : "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19".

Środki przeznaczone na wynagrodzenia pielęgniarek.


PROJEKT POMAGAJMY RAZEM

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie realizuje projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł
Otrzymany Grant:
Dom Pomocy Społecznej otrzymał grant w wysokości: 222 067,63
Okres realizacji projektu: 25 maja 2020 -31 marca 2021 r.


2021 

Dotacja celowa

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2021r. otrzymał od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotację celową na  "Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej"  w kwocie ogółem: 16.946,00 zł  z tego:

- 7.598,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych,

-9.348,00 zł  z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych

Wkład własny: 4.237,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi  21.183,00 zł

W ramach realizacji zadań bieżących zakupiono: suszarkę bębnową,
a w ramach realizacji zakupów inwestycyjnych zakupiono: pralkę przemysłową.

" Zadanie realizowane jest w ramach dodatkowych środków przyznanych z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego" , przy udziale środków budżetu państwa zgodnie z umową Nr PS-I. 946.39.22.2021.Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa 2021r.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie otrzymał od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na rok 2021 środki z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność domu pomocy społecznej m.in. na wzmocnienie zabezpieczenia przed skutkami występowania wirusa COVID-19, a w szczególności na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.
Kwota przyznanej dotacji: 17.759,00 zł.
Wkład własny: 4.440,00 zł.
Całkowity koszt zadania: 22.199,00 zł.
Dotacja przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej: rękawic i maseczek ochronnych oraz testów antygenowych - kasetkowych COVID-19 i zakup defibrylatora.
„ Zadanie realizowane jest w ramach dodatkowych środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa”, przy udziale środków własnych zgodnie z umową Nr PS-I.946.40.23.2021.