Aktualności

17 stycznia 2020 

Ogłoszenie

Zgodnie z Obwieszczeniem nr 2/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 17.01.2020r. miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca  w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w roku 2020 wynosi: 3263,00 zł‚ (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100 ) - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.01.2020r. poz. 438.

Otrzymanie dotacji na zakup środków ochrony osobistej

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie otrzymał dotację z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, w tym m.in. w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej od Wojewody Warmińsko Mazurskiego w wysokości 21.556,00 zł

Otrzymanie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie otrzymał‚ dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na gratyfikację osób zatrudnionych w dps, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 od Wojewody Warmińsko Mazurskiego w wysokości 16.449,00 zł‚.

Projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie realizuje  projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę ¿ycia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób nara¿onych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł
Okres realizacji projektu: 25 maja-31 grudnia 2020 r.


Podpisanie umowy z NFZ w Olsztynie o powierzenie grantu nr COVID.19.14.0031

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie dnia 23 października 2020r. podpisał umowę z NFZ w Olsztynie o powierzenie grantu nr COVID.19.14.0031 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. DPS otrzymał 18 099,82 zł realizację projektu: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19".


PROJEKT POMAGAJMY RAZEM

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie realizuje projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł
Otrzymany Grant:
Dom Pomocy Społecznej otrzymał grant w wysokości: 180 567,15
Okres realizacji projektu: 25 maja-31 marca 2021 r.